Algemene voorwaarden pixelXp

Inhoudsopgave

  

Module A – Algemeen

Artikel A.1. Definities

De in de Algemene Voorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij elders in de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden een betekenis wordt toegekend.

A.1.1. Account: de online omgeving die aan Opdrachtgever door PixelXp ter beschikking wordt gesteld met als doel de Dienst(en) aan te vragen, te beheren dan wel te configureren.

A.1.2. Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.

A.1.3. Apparatuur: de computerapparatuur van Opdrachtgever die in de Rackruimte is of zal worden geplaatst, inclusief bijbehorende kabels, stekkers en dergelijke.

A.1.4. Data: de (persoons)gegevens die door Opdrachtgever zijn opgeslagen en toegankelijk zijn via de Dienst.

A.1.5. Datacenter: de fysieke ruimte waarin de Rackruimte zich bevindt alsmede de ruimte(s) die nodig zijn om deze fysieke ruimte te betreden, en andere ruimte(s) die redelijkerwijs van belang zijn voor bezoek aan de Rackruimte.

A.1.6. Dienst(en): de dienst(en) die PixelXp ten behoeve van de Opdrachtgever zal verrichten, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot:

a.   Domeinnaamregistratie: de Dienst bestaande uit het bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam;

b.   Hostingdiensten: de Dienst bestaande uit opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting, websitebuilders of e-maildiensten;

c.   (Virtuele) servers en colocatie: de Dienst bestaande uit het aanbieden van (virtuele of dedicated) servers of Rackruimte ten behoeve van het installeren en geïnstalleerd houden van Apparatuur;

d. Andere diensten zoals omschreven in de aanbieding of offerte van PixelXp.

A.1.7. PixelXp: de eenmanszaak pixelXp (Leverancier), gevestigd te Tilburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 18088958. Hieronder wordt mede verstaan alle bij de Kamer van Koophandel ingeschreven handelsnamen van pixelXp.

A.1.8. Ingangsdatum:de datum waarop de Overeenkomst in werking treedt en waarop de levering van de Dienst aanvangt.

A.1.9. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie PixelXp een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) of erfgenamen.

A.1.10. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen PixelXp en Opdrachtgever ontstaan uit een aanbod of offerte gedaan door PixelXp en de geldige aanvaarding daarvan door Opdrachtgever.

A.1.11. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

A.1.12. Rack: een frame voor het installeren van Apparatuur, verdeeld in een aantal units van 48,3cm (19 inch) breed.

A.1.13. Rackruimte: de unit(s) aan ruimte binnen een Rack die Opdrachtgever ter beschikking krijgt. Hieronder wordt uitdrukkelijk niet begrepen het Rack zelf of de fysieke ruimte in het Datacenter waar het Rack is opgesteld.

A.1.14. SLA: de separaat afgesloten Service Level Agreement tussen PixelXp en Opdrachtgever waarin de afspraken over het niveau, de kwaliteit en de wijze van probleemoplossing met betrekking tot de Dienst is opgenomen.

A.1.15. Website: iedere website van PixelXp waarop zij haar Diensten aanbiedt, meer specifiek www.pixelxp.nl en www.cms-hulp.nl, dan wel subdomeinen en andere extensies.

A.1.16. Werkdagen: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van Nederlandse nationale feestdagen, waarbij 5 mei eens in de vijf (5) jaar een nationale feestdag is.

A.1.17. Werk(en): de door PixelXp ontwikkelde of ontworpen websites, applicaties, lay-out, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen of andersoortige voortbrengselen ten behoeve en in opdracht van Opdrachtgever.

A.1.18. Werkuren: uren op Werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur.

Artikel A.2. Toepasselijkheid en rangorde

A.2.1. Deze Algemene Voorwaarden en Module A zijn van toepassing op iedere offerte of aanbieding van PixelXp ter zake van Diensten en maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst.

A.2.2. De specifieke modules zijn van toepassing indien de aangevraagde of aangeboden Diensten vallen onder het in de module omschreven toepassingsgebied. Indien een specifieke module van toepassing is, prevaleert deze boven de Module A.

A.2.3. De definities als omschreven in artikel A.1 zijn op alle modules van deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij elders in de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden een betekenis wordt toegekend.

A.2.4. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor PixelXp alleen bindend indien en voor zover deze door PixelXp uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

A.2.5. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:

 1. de Overeenkomst;
 2. de eventueel afgesloten Service Level Agreement;
 3. de eventuele bijlagen bij de Overeenkomst;
 4. deze Algemene Voorwaarden en eventuele bijlagen;
 5. eventuele aanvullende voorwaarden.

Artikel A.3. Offertes en totstandkoming overeenkomst

A.3.1. De Overeenkomst tussen PixelXp en Opdrachtgever komt tot stand doordat Opdrachtgever een elektronische bestelling plaatst via de Website dan wel via zijn Account. Op de Website staat aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn en hierbij is tevens de op de Website aangegeven omschrijving van de Dienst bindend. Bovendien is het mogelijk dat PixelXp een offerte opstelt waarin zij aangeeft wat bij de Dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn.

A.3.2. Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte of het aanbod, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt of wanneer PixelXp werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever PixelXp verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.

A.3.3. Offertes van PixelXp zijn vrijblijvend en geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot dertig (30) dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

A.3.4. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of Overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft PixelXp het recht de prijzen hier op aan te passen.

A.3.5. Indien Opdrachtgever op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst minderjarig is, verklaart Opdrachtgever dat hij toestemming heeft van zijn ouders/voogden om de Overeenkomst te sluiten. Opdrachtgever verklaart tevens dat zijn ouders/voogden bekend zijn met deze Algemene Voorwaarden.

A.3.6. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door PixelXp en de Dienst technisch dan wel definitief is opgeleverd aan Opdrachtgever (“de Ingangsdatum”).

Artikel A.4. Uitvoering van de overeenkomst

A.4.1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal PixelXp zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte.

A.4.2. Indien Opdrachtgever niet handelt in de uitvoering van een beroep of bedrijf, wordt de levering van de Dienst met uitdrukkelijk goedvinden van Opdrachtgever direct na bestelling aangevangen. Opdrachtgever heeft vanaf dat moment geen recht meer tot herroeping van de Overeenkomst.

A.4.3. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert PixelXp dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

A.4.4. Genoemde leveringstermijnen zijn slechts indicatief en hebben in geen geval een fataal karakter, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

A.4.5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft PixelXp het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden zonder Opdrachtgever hiervan op de hoogte te stellen. PixelXp zal de onkosten die door derde(n) worden maakt niet in rekening brengen bij Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

A.4.6. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan PixelXp aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan PixelXp worden verstrekt.

A.4.7. Naast de gegevens als bedoeld in artikel A.4.6 is Opdrachtgever gehouden actuele contactgegevens voor communicatie tussen PixelXp en Opdrachtgever te verstrekken aan PixelXp. Opdrachtgever zal bij wijziging van deze contactgegevens PixelXp hier onverwijld van op de hoogte brengen.

A.4.8. Indien de gegevens als bedoeld in artikel A.4.6 en A.4.7 niet tijdig aan PixelXp worden verstrekt of indien Opdrachtgever op andere wijze niet voldoet aan zijn verplichtingen, heeft PixelXp het recht om nakomingen van haar verplichtingen op te schorten zonder zelf gehouden te zijn tot het uitkeren van enige schadevergoeding.

Artikel A.5. Gedragsregels

A.5.1. Het is Opdrachtgever verboden om met gebruikmaking van de Dienst de Nederlandse of andere op Opdrachtgever of PixelXp van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.

A.5.2. Het is (of dit nu legaal is of niet) door PixelXp verboden om met gebruikmaking van de Dienst Data aan te bieden of te verspreiden die:

 1. onmiskenbaar primair bedoeld zijn om anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals websites met (uitsluitend of voornamelijk) hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
 2. onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
 3. kinderpornografie of bestialiteitspornografie bevatten of er kennelijk op zijn gericht om anderen te helpen dergelijke materialen te vinden;
 4. een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
 5. hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;
 6. ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat; of
 7. kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

A.5.3. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van PixelXp of overige klanten. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de systemen van PixelXp, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks PixelXp, haar klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.

A.5.4. Indien naar het oordeel van PixelXp hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van PixelXp of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, (distributed) denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is PixelXp gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. PixelXp mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op Opdrachtgever.

A.5.5. Indien de maatregelen zoals bedoeld in artikel A.5.4 bestaan uit het (tijdelijk) opschorten van de Dienst waardoor deze niet bereikbaar is, heeft PixelXp het recht een bedrag van EUR 60,00 exclusief btw in rekening brengen voor herindienststelling van de Dienst.

Artikel A.6. Wederverkoop

A.6.1. Indien de Dienst (mede) strekt tot het wederverkopen, -verhuren of anderszins tegen vergoeding beschikbaar stellen (“Resellen”) van producten of diensten van PixelXp door Opdrachtgever aan haar klanten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

A.6.2. Opdrachtgever handelt bij Resellen in eigen naam, voor eigen rekening, en voor eigen risico en is niet gerechtigd voor of namens PixelXp overeenkomsten te sluiten of de indruk te wekken dat zij agent of vertegenwoordiger van PixelXp is.

A.6.3. Opdrachtgever is gerechtigd domeinnamen aan te vragen ten behoeve van haar klanten of derden. Opdrachtgever zal bij wederverkoop voorwaarden hanteren die minimaal hetzelfde niveau hebben als de Algemene Voorwaarden van PixelXp.

A.6.4. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor alle ondersteuning aan haar klanten van de Dienst. Behoudens beschikbaar gestelde documentatie en andere materialen door PixelXp is PixelXp niet gehouden tot enige ondersteuning of het oplossen van vragen aangebracht door klanten van Opdrachtgever.

A.6.5. Opdrachtgever is te allen tijde volledig aansprakelijk voor alles dat haar klanten doen of nalaten via de systemen of netwerken van PixelXp dan wel die van haar leveranciers.

A.6.6. Indien PixelXp hierom vraagt zal Opdrachtgever gehouden zijn inzage te geven in de opdrachtbevestiging met betrekking tot de registratie van de domeinnamen ten behoeve van haar klanten.

A.6.7. Opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de (financiële) verplichtingen die ontstaan uit de Overeenkomst. Opdrachtgever heeft niet het recht de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten op grond van niet-nakoming door haar klanten.

A.6.8. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever verkrijgt PixelXp het recht om klanten van Opdrachtgever te benaderen, in te lichten, en eventueel over te nemen.

A.6.9. Opdrachtgever vrijwaart PixelXp van alle aanspraken van derden, Opdrachtgever daaronder mede begrepen, die betrekking hebben op schade als gevolg van niet-nakoming van de verplichtingen onder de Overeenkomst door Opdrachtgever.

A.6.10. PixelXp zal uitsluitend via Opdrachtgever contact zoeken met klanten van Opdrachtgever, tenzij PixelXp een dringende reden heeft om deze klanten direct te benaderen of Opdrachtgever toestemming geeft voor direct contact. (Dreigende) schade en overlast voor derden door activiteiten van klanten is in ieder geval een dringende reden

A.6.11. Opdrachtgever is niet gerechtigd in promotionele of commerciële communicatie, waaronder een domeinnaam, enige handelsnaam, merknaam, logo’s of tekens van PixelXp te gebruiken met als doel gebruik te maken van de goodwill of goede naam van PixelXp voor werving van klanten door Opdrachtgever. Opdrachtgever mag wel op zakelijke wijze communiceren dat zij gebruik maakt van producten en/of diensten van PixelXp.

Artikel A.7. Notice & Takedown (Klachtenprocedure)

A.7.1. Wanneer PixelXp een klacht ontvangt over overtreding van het vorige artikel door Opdrachtgever, of zelf constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal PixelXp Opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding. Opdrachtgever zal zo spoedig mogelijk een reactie geven, waarna PixelXp zal besluiten hoe te handelen.

A.7.2. Indien PixelXp van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij de toegang tot de betreffende Data blokkeren, echter zonder deze Data definitief te verwijderen (tenzij dit technisch onmogelijk blijkt, in welk geval PixelXp een backup zal maken). PixelXp zal zich inspannen om daarbij geen overige Data te raken. PixelXp zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van genomen maatregelen.

A.7.3. PixelXp is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is PixelXp gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van Opdrachtgever af te geven aan een derde die klaagt dat Opdrachtgever inbreuk maakt op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

A.7.4. Hoewel PixelXp ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over Opdrachtgever, is PixelXp nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.

A.7.5. Bij herhaaldelijke klachten over Opdrachtgever of de door Opdrachtgever opgeslagen informatie is PixelXp gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat PixelXp gehouden is tot vergoeding van schade als gevolg van beëindiging.

Artikel A.8. Onderhoud en Storingen

A.8.1. PixelXp heeft het recht om haar systemen, inclusief de Dienst, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. PixelXp zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten Werkuren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. PixelXp is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

A.8.2. PixelXp heeft het recht om haar systemen, inclusief de Dienst, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal PixelXp zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. PixelXp is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.

A.8.3. PixelXp zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

Artikel A.9. Aansprakelijkheid

A.9.1. Tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van PixelXp voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door PixelXp van haar verplichtingen onder de Overeenkomst, dan wel door onrechtmatig handelen van PixelXp, haar werknemers of door haar ingeschakelde derden, per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot het bedrag dat gelijk is aan de vergoedingen die Opdrachtgever in de zes (6) maanden voorafgaand aan de schadebrengende gebeurtenis heeft betaald aan PixelXp, met een maximum van EUR 5.000,00.

A.9.2. Het boetebedrag dat op grond van een eventueel van toepassing zijnde SLA wordt uitbetaald als gevolg van een geschonden garantieverplichting treedt in de plaats van vergoeding van eventuele werkelijke schade die Opdrachtgever mogelijk lijdt door een dergelijke schending. Het boetebedrag maakt onderdeel uit van het bedrag als bedoeld in artikel A.8.1. Het boetebedrag kan in geen enkel geval worden opgeteld bij dat bedrag.

A.9.3. Tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid zal de totale aansprakelijkheid van PixelXp voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat de verzekering zal uitkeren. Indien de verzekering geen uitkering doet, zal de aansprakelijkheid worden beperkt tot een bedrag van EUR 50.000,00 per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

A.9.4. Aansprakelijkheid van PixelXp voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens op opgeslagen op apparatuur van PixelXp en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

A.9.5. De aansprakelijkheid van PixelXp wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever PixelXp onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt en een redelijke termijn stelt ter zuivering van de tekortkoming, en PixelXp ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.

Artikel A.10. Overmacht

A.10.1. PixelXp is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van enige van buiten komende oorzaak, voorzien of niet-voorzien, waarop PixelXp geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor PixelXp niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

A.10.2. Hieronder wordt verstaan een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van PixelXp komt. In het bijzonder wordt onder overmacht verstaan; binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlogen, stremmingen in het vervoer, stakingen, netwerkaanvallen zoals synfloods of (distributed) denial-of-serviceaanvallen, storing in werking van de registers van IANA, RIPE of SIDN, storing van netwerken in het internet waar PixelXp geen contract mee heeft gesloten, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat PixelXp door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van PixelXp kan worden gevergd.

A.10.3. PixelXp kan gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten, waarmee tevens de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever worden opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan dertig (30) dagen, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

A.10.4. Voor zover PixelXp ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk een verplichting uit de Overeenkomst is nagekomen of deze tijdens de periode van overmacht zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is PixelXp gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel A.11. Prijzen

A.11.1. Vergoedingen voor het leveren van de Diensten zijn vermeld op de Website of in de door PixelXp aangeboden offerte. Alle genoemde prijzen zijn in Euro en exclusief btw.

A.11.2. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, zullen de verschuldigde bedragen jaarlijks, voorafgaand aan de nieuwe periode, aan Opdrachtgever worden gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

A.11.3. Indien PixelXp geen aanbieding of offerte heeft gedaan, zullen de vergoedingen voor de te leveren Diensten in beginsel op basis van het uurtarief worden vastgesteld. Voor zover mogelijk zal PixelXp de uurtarieven voorafgaand aan de werkzaamheden bekend maken.

A.11.4. PixelXp is gerechtigd de prijzen telkens bij verlenging van de Overeenkomst aan te passen met een maximum van 5%, zonder dat Opdrachtgever het recht heeft de Overeenkomst op te zeggen. Indien een leverancier van PixelXp echter tussentijds zijn prijzen verhoogt, is PixelXp gerechtigd deze verhoging per direct 1-op-1 door te berekenen aan Opdrachtgever. PixelXp zal van prijsaanpassingen schriftelijk mededeling doen.

Artikel A.12. Betalingsvoorwaarden

A.12.1. PixelXp zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever. De betalingstermijn van deze factuur is 14 dagen, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst. De factuur kan direct worden voldaan middels de op de Website aangegeven betaalmethodes. Indien betaling vooraf is overeengekomen, zal de dienst pas nadat de factuur is voldaan worden geleverd.

A.12.2. Opdrachtgever gaat akkoord met de elektronische facturatie door PixelXp. Facturen zullen in PDF of ander passend formaat worden verzonden aan het bij PixelXp bekende e-mailadres van Opdrachtgever.

A.12.3. Na het verstrijken van de betaaltermijn is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt van rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is PixelXp gerechtigd haar dienstverlening te beperken, bijvoorbeeld door het beperken van de toegang tot de Dienst of het tijdelijk opschorten van de Dienst, zonder dat Opdrachtgever het recht heeft een vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

A.12.4. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van de buitengerechtelijke kosten zoals bepaald en berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten en met een minimum van EUR 45,00 exclusief btw.

A.12.5. Een vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

A.12.6. PixelXp behoudt zich het recht voor om, indien Opdrachtgever in gebreke blijft, de Apparatuur van Opdrachtgever deels of geheel uit de Rackruimte te verwijderen en op te slaan, waarbij eventueel opslagkosten worden doorberekend aan Opdrachtgever. PixelXp zal vervolgens onverwijld Opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen en een laatste termijn stellen voor de betaling, bij het verlopen daarvan PixelXp het eigendom van de Apparatuur verkrijgt en gerechtigd is de Apparatuur te verkopen en met de opbrengst de openstaande vorderingen te verrekenen.

Artikel A.13. Duur van de Overeenkomst

A.13.1. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door PixelXp of vanaf het moment dat Opdrachtgever de indruk wekt met de offerte in te stemmen, tenzij gezamenlijk een andere Ingangsdatum is overeengekomen in de Overeenkomst.

A.13.2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn zoals vermeld op de Website of in de offerte. Indien geen termijn is vermeld wordt de Overeenkomst aangegaan voor de duur van twaalf (12) maanden. De Overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze Algemene Voorwaarden bepaald, of met goedvinden van beide partijen.

A.13.3. Indien Opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt de Overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging of een opzegging via het Account tijdig voor het einde van de voorgenoemde periode, met inachtneming van de opzegtermijn, steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

Indien de Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt de Overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging of een opzegging via het Account tijdig voor het einde van de voorgenoemde periode, met inachtneming van de opzegtermijn, steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode. Opdrachtgever heeft echter het recht de Overeenkomst na verlenging per maand op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn.

A.13.4. Opdrachtgever zal een opzegtermijn van één (1) maand in acht nemen.

A.13.5. PixelXp zal een opzegtermijn van twee (2) maanden in acht nemen.

A.13.6. PixelXp heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enigerlei gehoudenheid tot betaling van schadevergoeding op te zeggen, indien

 1. Opdrachtgever tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen en een dergelijke tekortkoming niet binnen vijf (5) dagen na schriftelijke ingebrekestelling door Opdrachtgever is hersteld;
 2. Indien Opdrachtgever surséance van betaling dan wel faillissement heeft aangevraagd of het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd, gevorderd of uitgesproken of Opdrachtgever een onderhands akkoord aanbiedt aan zijn crediteuren.

Artikel A.14. Wijziging van Overeenkomst

A.14.1. PixelXp is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, mits zij de voorgenomen wijzigingen uiterlijk dertig (30) dagen vooraankondigt bij Opdrachtgever. Deze wijzigingen gelden ook ten aanzien van bestaande Overeenkomsten.

A.14.2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder het recht van Opdrachtgever de Overeenkomst op te kunnen zeggen.

A.14.3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel A.15. Overige Bepalingen

A.15.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

A.15.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank Eindhoven in het arrondissement Oost-Brabant.

A.15.3. De door PixelXp ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie en administratie geldt als authentiek en dwingend bewijs, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

A.15.4. Onder “schriftelijk” valt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail, via de Dienst of het Account van Opdrachtgever, mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

A.15.5. Indien Opdrachtgever wordt overgenomen door een derde partij of indien Opdrachtgever een derde partij overneemt, meldt zij dit steeds onverwijld aan PixelXp nadat Opdrachtgever bekend is geworden met de overname.

A.15.6. PixelXp is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde die de Dienst of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

A.15.7. Indien een bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen van de Overeenkomst zullen voorts ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst gestalte wordt gegeven.


Module B – Domeinnaamregistratie

Indien de Dienst (mede) ertoe strekt tot het bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam, geldt voorts het in deze module bepaalde.

Artikel B.1. Domeinnaamregistratie

B.1.1. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) bij .nl-domeinnamen. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. PixelXp vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

B.1.2. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestiging van PixelXp, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

B.1.3. Opdrachtgever vrijwaart en houdt PixelXp schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever en/of haar klanten.

B.1.4. PixelXp is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van PixelXp.

B.1.5. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam. PixelXp zal naar deze regels verwijzen tijdens de registratieprocedure.

B.1.6. De regels als bedoeld in het vorige lid zullen door PixelXp tijdig en voorafgaand aan de registratie ter beschikking worden gesteld aan de Opdrachtgever.

B.1.7. In het geval dat PixelXp een domeinnaam op zijn naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal PixelXp medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot “trade”-kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

B.1.8. PixelXp heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.

B.1.9. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is PixelXp gerechtigd een domeinnaam van Opdrachtgever per direct op te zeggen.

 

Module C – Hostingdiensten

Indien de Dienst (mede) ertoe strekt tot opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting, websitebuilders en e-maildiensten, geldt voorts het in deze module bepaalde.

Artikel C.1. Uitvoering van de Dienst

C.1.1. PixelXp zal zo spoedig mogelijk na aanvang van de Overeenkomst een ruimte inrichten ten behoeve van de Dienst. Indien zulks is overeengekomen, zullen de inloggegevens voor toegang tot deze ruimte door PixelXp worden toegestuurd aan Opdrachtgever.

C.1.2. PixelXp zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van de Dienst en daarbij behorende systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Opdrachtgever hiermee opgeslagen gegevens te realiseren. PixelXp biedt echter geen garanties over kwaliteit of beschikbaarheid, tenzij anders is overeengekomen middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA).

C.1.3. PixelXp zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van klantenondersteuning op afstand per telefoon en e-mail, tijdens reguliere Werkdagen, voor zover een van toepassing zijnde SLA niet anders bepaalt.

C.1.4. Opdrachtgever verstrekt hierbij aan PixelXp een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van PixelXp verspreide Data te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door PixelXp geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door PixelXp.

C.1.5. Indien Opdrachtgever een anti-virus dan wel anti-spam software bij PixelXp afneemt, verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met de (licentie)voorwaarden van de betreffende softwareleverancier. PixelXp is niet verantwoordelijk voor correcte werking van de anti-virus dan wel anti-spam software.

C.1.6. Indien Opdrachtgever software bij PixelXp afneemt ten behoeve van het beheren van een website (websitebuilder), verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met de (licentie)voorwaarden van de betreffende softwareleverancier. PixelXp is niet verantwoordelijk voor correcte werking van deze software.

C.1.7. Alle wijzigingen met betrekking tot de Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.

C.1.8. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de Dienst door te leveren (te “resellen”), tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

C.1.9. PixelXp zal geen kennis nemen van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van PixelXp, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of wanneer PixelXp daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal PixelXp zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

Artikel C.2. Opslag- en Datalimieten

C.2.1. PixelXp kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte en dataverkeer die Opdrachtgever per maand mag gebruiken in het kader van de Dienst.

C.2.2. Niet verbruikte opslagruimte, bandbreedte en/of dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

C.2.3. Mocht Opdrachtgever de geldende limieten overschrijden, dan kan PixelXp na verzending van ten minste één waarschuwingsbericht aan Opdrachtgever betreffende de overschrijding, een extra bedrag per data-eenheid (bijv. MB of GB) ter grootte van de overschrijding in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra opslagruimte of dataverkeer die op de Website of in de offerte worden vermeld.

C.2.4. De logfiles en de administratie van PixelXp gelden als dwingend bewijs van het daadwerkelijke verbruik door Opdrachtgever en zijn derhalve bepalend, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.

C.2.5. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is overschreden.

C.2.6. Wanneer een excessieve hoeveelheid dataverkeer wordt veroorzaakt door een oorzaak van buitenaf (zoals bij een (distributed) denial-of-service aanval), is PixelXp gerechtigd de kosten naar redelijkheid door de belasten naar Opdrachtgever.

Artikel C.3. Software

C.3.1. PixelXp zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. PixelXp is hierbij echter afhankelijk van haar toeleveranciers, en PixelXp is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.

C.3.2. PixelXp geeft de garantie dat wijzigingen in de configuratie of software op haar hosting infrastructuur (bijvoorbeeld updates) geen nadelige invloed zullen hebben op de werking van de hierop ondergebrachte webapplicaties. Dit voor zover deze webapplicaties door PixelXp zijn ontwikkeld, en vanaf oplevering ononderbroken ondergebracht zijn gebleven op de infrastructuur PixelXp.

C.3.3. Bij het bieden van deze garantie hanteert PixelXp de status van de software zoals deze door de desbetreffende leverancier wordt aangegeven. Indien software de status “end of life” heeft gekregen, versneld wordt uitgefaseerd, niet meer wordt onderhouden en/of geen updates voor beveiligingsproblemen meer ontvangt, zal PixelXp met het oog op de veiligheid van haar infrastructuur deze software ook uitfaseren. De in het vorige lid genoemde garantie komt dan te vervallen.

C.3.4. PixelXp is in dit geval niet verplicht om Opdrachtgever kosteloos te assisteren bij het doorvoeren van vereiste wijzigingen in de webapplicatie, of het overbrengen van de webapplicatie naar de hosting infrastructuur van een derde partij.

Artikel C.4. Procedure na beëIndiging

C.4.1. Na beëindiging van de Overeenkomst, als gevolg van opzegging dan wel ontbinding, heeft PixelXp het recht de door Opdrachtgever opgeslagen gegevens permanent te verwijderen, ongeacht of Opdrachtgever deze heeft gedownload of niet.

C.4.2. Het wissen van voor Opdrachtgever opgeslagen gegevens gebeurt standaard zonder speciale voorzorgen om het wissen onomkeerbaar te maken.

 

Bijlage – Verwerking persoonsgegevens (Verwerkersovereenkomst)

Indien Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever Persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Algemeen

1. De begrippen die in deze Bijlage worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend.

2. Bij de verwerking van Persoonsgegevens kan Opdrachtgever worden aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke, of indien Opdrachtgever de Persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als Verwerker. Leverancier vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin de Opdrachtgever Persoonsgegevens verwerkt) de rol van Verwerker of subverwerker.

Artikel 2. Doeleinden van de verwerking

1. Leverancier verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in opdracht van Opdrachtgever Persoonsgegevens te verwerken. De verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst.

2. Leverancier zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Opdrachtgever is vastgesteld. Opdrachtgever zal Leverancier op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Bijlage zijn genoemd. In het addendum van deze Bijlage is vastgelegd om welke categorieën van betrokkenen en persoonsgegevens het gaat.

3. Leverancier heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens. Leverancier neemt geen beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens.

Artikel 3. Verplichtingen leverancier

1. Ten aanzien van de in artikel 2 genoemde verwerkingen zal Leverancier zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het verwerken van Persoonsgegevens.

2. Leverancier zal Persoonsgegevens en andere gegevens verwerken die door of namens de Opdrachtgever aan Leverancier zullen worden aangeleverd.

3. Leverancier zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Bijlage.

4. De verplichtingen van Leverancier die uit deze Bijlage voortvloeien, gelden ook voor degenen die Persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Leverancier.

5. Leverancier zal Opdrachtgever in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Opdrachtgever in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.

6. Leverancier zal Opdrachtgever de noodzakelijke medewerking verlenen wanneer er in het kader van de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, of voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn.

Artikel 4. Doorgifte van persoonsgegevens

1. Leverancier mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen en buiten de Europese Unie, met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving.

2. Leverancier zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of landen het gaat.

Artikel 5. Verdeling van verantwoordelijkheid

1. Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.

2. De toegestane verwerkingen zullen door Leverancier worden uitgevoerd binnen een (semi-) geautomatiseerde omgeving.

3. Leverancier is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de Persoonsgegevens onder deze Bijlage, overeenkomstig de instructies van Opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Voor alle overige verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de Persoonsgegevens door Opdrachtgever, verwerkingen voor doeleinden die niet door Opdrachtgever aan Leverancier zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Leverancier niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij Opdrachtgever.

4. Opdrachtgever staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van Persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Bijlage, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 6. Inschakelen van derden of onderaannemers

1. Opdrachtgever verleent Leverancier hierbij toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen.

2. Op verzoek van Opdrachtgever zal Leverancier Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers. Opdrachtgever heeft het recht om bezwaar te maken tegen het inschakelen van een subverwerker. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend.

3. Leverancier zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Opdrachtgever en Leverancier zijn overeengekomen. Leverancier staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden.

Artikel 7. Beveiliging

1. Leverancier zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van Persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

2. Leverancier staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Leverancier zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de Persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

3. Opdrachtgever stelt enkel Persoonsgegevens ter verwerking aan Leverancier ter beschikking, indien Opdrachtgever zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 8. Meldplicht

1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidde tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwekte gegevens) zal Leverancier, zich naar beste kunnen inspannen om Opdrachtgever daarover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan Opdrachtgever beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Leverancier spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken.

2. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Leverancier meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het melden naar de relevante autoriteiten.

3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:

 1. Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
 2. Wat is het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg;
 3. Wat is de (voorgestelde) oplossing;
 4. Wat de reeds ondernomen maatregelen zijn;
 5. Contactgegevens voor de opvolging van de melding;
 6. Wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, Opdrachtgever, toezichthouder).

Artikel 9. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

1. In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Leverancier, zal Leverancier het verzoek doorsturen aan Opdrachtgever en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de Opdrachtgever hulp benodigd heeft van Leverancier voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, zal Leverancier hieraan meewerken en kan Leverancier hiervoor onverwijld kosten in rekening brengen.

Artikel 10. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

1. Op alle Persoonsgegevens die Leverancier van Opdrachtgever ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Bijlage, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Leverancier zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.

2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:

Voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen; of

Indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Hoofdovereenkomst of deze Bijlage; en

Indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 11. Audit

1. Opdrachtgever heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke ICT-deskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit deze Bijlage.

2. Deze audit vindt uitsluitend plaats nadat Opdrachtgever de bij Leverancier aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Opdrachtgever geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Leverancier aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Bijlage door Leverancier. De door Opdrachtgever geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande aankondiging door Opdrachtgever, eens per jaar plaats.

3. Leverancier zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs (behoudens privacygevoelige gegevens van derden), en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen.

4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.

5. De redelijke kosten voor de audit worden door de Opdrachtgever gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren ICT-deskundige altijd door Opdrachtgever zullen worden gedragen.

Artikel 12. Duur en opzegging

1. De Bijlage is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.

2. De Bijlage kan tussentijds niet worden opgezegd.

3. Partijen mogen deze Bijlage alleen wijzigen met wederzijdse instemming. 

4. Na beëindiging van de Bijlage vernietigt Leverancier de van Opdrachtgever ontvangen Persoonsgegevens onverwijld, tenzij Partijen anders overeenkomen.

schaduw_charlotte